Allemansrätten

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Inte störa – inte förstöra.

Du får gå i land vid strand som inte tillhör tomt, odlingsmark, inhägnad betesmark eller som är skyddat för fågelliv eller annat. Tomt är det område närmast ett hus där de som bor ska kunna känna sig ostörda. Det är risken att störa som avgör hur nära ett hus du kan uppehålla dig.

Inom fågelskyddsområdena är det inte tillåtet att komma närmare land än 100 meter. Kolla alltid på kartan samt var uppmärksam på skyltar som markerar skyddsområden. Det är vårt gemensamma ansvar att vi uppträder föredömligt i naturen så att den kan få fortsätta vara öppen för alla även i framtiden.

Eldning

Lägerelden sätter krydda på vårt friluftsliv, men den skapar också oro bland markägare. Skog för stora värden brinner upp varje år på grund av slarv med lägereldar. Det är viktigt att välja en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark och vegetation. Elden skall vara under ständig uppsikt och alltid släckas noggrant med mycket vatten före ni tex går och lägger er för att sova. Om möjligt använd gamla eldstäder för att skona våra vackra öar och skär. Elda inte direkt på - eller alldeles intill – berghällar eller större stenblock! De spricker sönder och får sår som aldrig läker. Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved till elden. Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd. Det är heller inte tillåtet att använda vindfällen som ved.

Om det finns skäl för stor brandrisk är det oftast eldningsförbud. Exempelvis vid torrt väder. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordningsgjorda eldstäder.

Du får använda kolgrillar eller små fältkök med öppen låga även under eldningsförbud, om du är försiktig.

Tältning

Du  får tälta några enstaka dygn på samma ställe i naturen. Undvik att tälta mera än två nätter på samma ställe. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen. Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering.

Många av öarna betas av får eller kor. Tälta absolut inte på en sådan ö om den är liten och ni stör djuren. Att gå iland för att klappa djuren brukar oftast vara okej, var dock observant att det sker på djurens villkor.